top of page

【OMG谷戲】死侍2 Deadpool 2


最反傳統、寸寸貢的超級英雄,經過上集票房口碑雙贏後,越來越大支嘢,自然越殺越高潮!賤嘴型男賴恩尼諾斯再度瞓身飾演的死侍,為了拯救一名死肥仔細路,不惜吹個靚雞班齊老友,聯同一眾年輕異變人、包括爆炸頭烈女多米諾等組成超勁團隊「變種部隊」,晒冷出盡奶力,對抗來自未來、鍾意四圍炸的超級士兵機堡。死侍一邊打大佬一邊探索人生朋友愛人相處等大大大哲理(下删五百字),最重要當然是思考超級英雄的真意義 — 為對的事而戰,污糟邋遢在所難免!


導演:《原子殺姬》大衛雷奇 (David Leitch)

演員:《死侍:不死現身》賴恩尼諾斯 (Ryan Reynolds)

《2百萬奪命奇案》佐斯布連 (Josh Brolin)


上映日期:2018年5月15日
Comentários


bottom of page